หลักสูตร สาขาวิชา ปีการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 2563 คลิกดูอาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาวิชาทันตสาธารณสุข 2563 คลิกดูอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรปประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม 2563 คลิกดูอาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2563 คลิกดูอาจารย์ที่ปรึกษา