ลำดับ โครงการตามแผน ช่วงเวลาดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ
       
1 โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษา ชุดที่ 26 และการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษา ก.ย.-63 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ
  ปีการศึกษา 2563   สโมสรนักศึกษาฯ
2 โครงการ รวมใจภักดิ์ รักษ์ และเทิดทูน ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ
  1. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10   สโมสรนักศึกษาฯ
  2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ    
  3. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล    
  4. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ    
  5. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี    
  6. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาฯ    
3 โครงการ ทำบุญสร้างความดี ตามวิถีวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ
4 โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะชีวิต สู่ความเป็นหนึ่ง ด้วยกระบวนการโครงการตามพระดำริ TO BE NUMBER ONE  (ไม่ได้จัดเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19) ปีการศึกษา 2563 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ
      สโมสรนักศึกษาฯ
5 โครงการพิธีมอบใบแสดงผลการศึกษา ภาคทษฎีอบรมออนไลน์ เม.ย., มิ.ย. 2564 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาฯ
  (ไม่ได้จัดเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19)    
6 โครงการ รับน้องสร้างสรรค์ เติมใจให้กัน สานสัมพันธ์สิรินธรวัลลี ก.ค.-ส.ค. 2563 สโมสรนักศึกษาฯ
7 โครงการทำเล่นๆ ให้เป็นงาน ฯ (กิจกรรมต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563 สโมสรนักศึกษาฯ
8 โครงการเสียงธรรม นำปัญญา ปีการศึกษา 2563 สโมสรนักศึกษาฯ
       
9 โครงการพิธีไหว้ครู และพิธีประดับเข็มสถาบันพระบรมราชชนก เข็มวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง ประจำปีการศึกษา 2563 7-ส.ค.-63 สโมสรนักศึกษาฯ
10 โครงการ พัฒนานักศึกษาด้านการ ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 สโมสรนักศึกษาฯ
  “ธนาคารขยะ  วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร  จังหวัดตรัง”    
11 โครงการรักษ์ประเพณี รักษ์สิ่งแวดล้อม (ลอยกระทง ประจำปี 2563) 28-ต.ค.-63 สโมสรนักศึกษาฯ
12 โครงการ SCPH TRANG GAME ครั้งที่ 5 28-ก.พ.-64 สโมสรนักศึกษาฯ
13 โครงการ slim fit and firm ปีการศึกษา 2563 สโมสรนักศึกษาฯ
14 โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยี ประจำปี 2563 18,25 มี.ค. 2564 สโมสรนักศึกษาฯ
15 โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต ค่ายอาสาปันฝันน้อง และบริการวิชาการด้านสุขภาพ ครั้งที่ 6 26-27 ธ.ค. 2563 สโมสรนักศึกษาฯ
16 โครงการ วสส.ตรัง สุขสันต์ มหาสงกรานต์ ตำนานไทย 7-เม.ย.-64 สโมสรนักศึกษาฯ
17 โครงการ SOUND OF YOUR HEALTH เม.ย.-63 สโมสรนักศึกษาฯ
18 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 18-มี.ค.-64 สโมสรนักศึกษาฯ
19 โครงการกีฬา 8 สถาบันอุดมศึกษา จังหวัดตรัง (ไม่ได้จัดเนื่องด้วยสถานการณ์ Covid-19) ก.พ.-64 สโมสรนักศึกษาฯ