1) เพื่อช่วยให้บุคคลได้สำรวจตนเอง รู้จักและเข้าใจตนเองอย่างถูกต้อง

2) เพื่อช่วยให้บุคคลได้ระบายความขุ่นเคือง ไม่สบายใจ อัดอั้นตันใจและความไม่พอใจออกมา

3) เพื่อช่วยให้บุคคลมองเห็นแนวทางในการแก้ปัญหาและตัดสินใจได้ด้วยตนเองรวมทั้งรับผิดชอบต่อตนเองดีขึ้น

4) เพื่อช่วยให้บุคคลยอมรับและกล้าเผชิญกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับตนรวมทั้งสามารถยอมรับข้อบกพร่องขอตนเองได้

5) เพื่อช่วยให้บุคคลสามารถปรับตนเองและขจัดข้อบกพร่องต่างๆของตนเองได้ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการให้คำปรึกษา ก็คือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมการพัฒนาตนเอง นั่นเอง