1) ทำให้บุคคลรู้จักตนเอง และเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ (Self–Understanding) ซึ่งเป็นการช่วยให้บุคคลรู้ถึงความต้องการ ความคิด ความสามารถ ความถนัดและข้อจำกัดต่างๆของตน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต

2) ทำให้บุคคลรู้จักการปรับตัว (Self–Adjustment) ให้เหมาะสมกับตนเองและสภาพแวดล้อม ซึ่งการให้คำปรึกษา เป็นการช่วยให้บุคคลรู้จักวิธีการปฏิบัติตน เพื่อที่จะดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมและมีความสุข

3) ทำให้บุคคลรู้จักนำตนเอง (Self–Direction) เชื่อมั่นในตนเอง รู้จักใช้สติปัญญาความสามารถของตนเอง ในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างฉลาดและเหมาะสม และสามารถวางแผนชีวิตในอนาคต นำตนเองสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพได้