อาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จของนักศึกษา ช่วยเหลือให้นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้าสู่บทบาทหน้าที่การเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา การปรับตัวกับสังคมใหม่ การเรียนในวิชาชีพ ซึ่งนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ในระยะแรกนักศึกษาบางคนอาจมีอุปสรรคหรือความคับข้องใจในการปรับตัว การอยู่ร่วมกับเพื่อนใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ หากนักศึกษาปรับตัวได้ดี ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี ในชีวิตการเป็นนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาจึงมีบทบาทสําคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาประสบความสําเร็จในการปรับตัว และให้ความช่วยเหลือนักศึกษา เมื่อประสบปัญหาทั้งในด้านวิชาการ ทักษะการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพในอนาคต ช่วยให้นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และแรงสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถประสบความสําเร็จในการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตร กําหนด

          เพื่อให้การดําเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง จึงได้จัดทําคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านได้ใช้เป็นแนวทางในการให้คําปรึกษา

          วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาเล่มนี้มีประโยชน์ในการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้การดําเนินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาต่อไป