หลักสูตรระดับปริญญาตรี

รายการ
นักศึกษาชั้น
ปี 1 ปี 2-3 ปี 4
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 20 กรกฎ 2563 13 กรกฎ 2563 13 กรกฎ 2563
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 1 9-13 พฤศจิายน 2563 2-6 พฤศจิายน 2563 2-6 พฤศจิายน 2563
ปิดภาคการศึกษาที่ 1 16-20จิายน 2563 9-13 พฤศจิายน 2563 9-13 พฤศจิายน 2563
เปิดภาคการศึกษาที่ 2 23 พฤศจิายน 2563 16 พฤศจิายน 2563 16 พฤศจิายน 2563
(ฝึกภาคสนามถ 5 มีนาคม 2564)
สอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 22-26 มีนาคม 2564 15-19 มีนาคม 2564 ฝึกาคสนามถึง 5 มีนาคม 2564
ปิดภาคการศึกษาที่ 2 29 มีนา – 2 เมายน 2564 22-26 มีนาคม 2564 -
ฝึกภาคสนาม   28 มีนาคม-27 พฤษภาคม 2564  
ปิดภาคการศึกษา   31 พฤษภาคม – 11 มิุนายน 2564  
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

รายการ
นักศึกษาชั้น
ปี 1 ปี 2
เปิดภาคการศึกษาที่ 1 20 กรกฎ 2563 13 กรกฎ 2563
ปิดภาคการศึกษาที่ 1 23-27จิายน 2563 16-20จิายน 2563
เปิดภาคการศึกษาที่ 2 30 พฤศจิายน 2563 23 พฤศจิายน 2563
ปิดภาคการศึกษาที่ 2   29 มีนา – 2 เมายน 2564
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน 5 เมายน 2564 5 เมายน 2564
ปิดภาคการศึกษา 7-11 มิุนายน 2564