การแจ้งผลการเรียน

  1. สำหรับนักศึกษา

  2. สำหรับผู้ปกครอง รายงานผลการเรียนแจ้งผู้ปกครองทางไปรษณีย์

การสำร็จการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

  1. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.00

  2. จำนวนปีที่เรียนไม่เกิน 2 เท่าของเวลาที่หลักสูตรกำหนด

  3. สอบได้จำนวนหน่วยกิตครบตามหลักสูตร

  4. ผ่านการสอบความรู้รวบยอดตามเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก

  5. ผ่านกณฑ์ภษาอังกฤษ ตามประกาศของสถาบันพระบรมราชชนก

  6. ต้องชำระค่าใช้จ่ายต่ง ๆ ในการศึกษาครบตามระเบียบของวิทยาลัย