การลาและการให้พักการศึกษา

นักศึกษาสามารถยื่นแบบคำร้องต่าง ๆ ได้ งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา แบบคำร้องต่างๆ มีดังนี้

ทั้งนี้หากนักศึกษาต้องการยื่นคำร้องที่นอกหนือจากนี้ นักศึกษาสามารถติดต่อขอคำปรึกษาและขอแบบ
คำร้องเพิ่มเติมตามที่วิทยาลัยกำหนด ได้ที่งานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา