ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
รายการ นักศึกษาชั้นปีที่
  ปี ๑ ปี ๒ ปี ๓ ปี ๔
นักศึกษาใหม่รายงานตัวที่วิทยาลัย ๑๓ ก.ค. ๒๔๖๓      
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ๑๓-๑๗ ก.ค. ๒๔๖๓      
เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ๒๐ ก.ค. ๒๔๖๓ ๑๓ ก.ค. ๒๔๖๓
สอบภาษาอังกฤษครั้งที่ ๑ ๕ ก.ย. ๒๔๖๓
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๑ ๙-๑๓ พ.ย.๒๔๖๓      
ปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ๑๖-๒๐ พ.ย. ๒๔๖๓      
ส่งเกรด ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๓ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๓ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๓ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๓
เปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๓ ๑๖ พ.ย.๒๕๖๓
สอบภาษาอังกฤษครั้งที่ ๒ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๔
สอบปลายภาคการศึกษาที่ ๒ ๒๒-๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ ๑๕-๑๙ มี.ค. ๒๕๖๔ ฝึกภาคสนาม
ปิดภาคการศึกษาที่ ๒ ๒๙ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ๒๒-๒๖ เม.ษ. ๒๕๖๔  
ส่งเกรด ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ๕ เม.ย. ๒๕๖๔ ๕ เม.ย. ๒๕๖๔  
ฝึกภาคสนาม - ๒๗ มี.ค.-๒๗ พ.ค. ๒๕๖๔ -
ปิดภาคการศึกษา   ๓๑ พ.ค. -๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๔  
เตรียมสอบความรู้รวบยอด - - - ๒๒-๒๖ มี.ค.๒๕๖๔
สอบความรู้รวบยอด - - - ๒๙ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๒๕๖๔
อนุมัติและประกาศผลผู้สำเร็จการศึกษารอบแรก - - - ๒๒ เม.ย.
สอบซ่อมเสริมและประกาศผล - - - ภายใน ๑๙ เม.ย.๒๕๖๔
รายงานตัวผู้สำเร็จการศึกษากลับต้นสังกัด - - - ๑ พ.ค. ๒๕๖๔
ส่งเกรด - ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ -  
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓
คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชนก
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
รายการ นักศึกษาชั้นปีที่
  ปี ๑ ปี ๒
นักศึกษาใหม่รายงานตัวที่วิทยาลัย ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓ -
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าการศึกษา ๑๑-๑๗ ก.ค. ๒๕๖๓ -
เปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๓ ๑๓ ก.ค.๒๕๖๓
สอบภาษาอังกฤษครั้งที่ ๑ ๕ กันยายน ๒๕๖๓
ปิดภาคการศึกษาที่ ๑ ๒๒ - ๒๗ พ.ย.๒๕๖๓ ๑๖ - ๒๐ พ.ย.๒๕๖๓
ส่งเกรด ๗ ธ.ค.๒๕๖๓ ๓๐ พ.ย.๒๕๖๓
เปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ๕ เม.ย. ๒๕๖๔ ๕ เม.ย. ๒๕๖๔
ปิดภาคการศึกษาฤดูร้อน ๗-๑๑ เม.ย.๒๕๖๔ -
ส่งเกรด ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔ -
สอบความรู้รวบยอด - ๗-๑๑ มิ.ย.๒๕๖๔
อนุมัติและประกาศผลผู้สำเร็จการศึกษารอบแรก - ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๔
สอบซ่อมเสริมและประกาศผล - ภายใน ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๔
รายงานตัวผู้สำเร็จการศึกษากลับต้นสังกัด - ๑ ก.ค.๒๕๖๔